Кошница    00.00лв.
Вашата количка е празна!

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

на www. zahlapeto.bg


Общи положения

1. Настоящият документ представлява едновременно общите условия или условията на ползване на сайта www.zahlapeto.bg, които уреждат правилата за използването на платформата www.zahlapeto.bg както и регулират ползването на интернет-сайта.

2. Www. zahlapeto.bg е електронен магазин и информационен сайт.

3. Описаните на тази страница Общи условия уреждат взаимоотношенията на основание Глава IV, раздел I „Договор извън търговски обект и договор от разстояние” от ЗЗП между Онлайн магазин с пълно търговско име „Фешън шоп” EООД, ЕИК 205343656, наричан по-долу ТЪРГОВЕЦ и потребителят, който ползва услугите на сайта, наричан по-долу ПОЛЗВАТЕЛ.

4. Онлайн магазина - www.zahlapeto.bg служи като виртуална платформа за предлагане и продажба на стоки от областта на текстила и облеклото, аксесаори за деца и детски играчки.

5. ПОЛЗВАТЕЛЯТ се съгласява с настоящите общи условия на ТЪРГОВЕЦА, като ги приема безусловно и е длъжен да ги спазва.

6. ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото да обновява, допълва или променя Общите условия съобразно изискванията на потребителското и търговското право, както и всички нормативни актове, действащи в Република България и в рамките на Европейския съюз.


ДАННИ

7. Можете да се свържете с екипа на www.zahlapeto.bg по следните начини: - на адрес: гр. София, жк Стрелбище, бл.4, вх.Б; - на телефон : 0876 636 676; - e–mail: office@zahlapeto.bg;

    7.1 Комисия за защита на потребителите: Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" № 4А, ет.3, 4 и 6, тел.: 02 / 980 25 24 факс: 02 / 988 42 18 гореща линия: 0700 111 22

Моля, преди да използвате този сайт прочетете внимателно условията за ползване. С регистрацията и ползването на този сайт се счита, че вие като ПОЛЗВАТЕЛ/КЛИЕНТ сте запознат и се съгласявате да спазвате описаните по-долу условия. Ако не сте съгласни с всички точки, моля не използвайте този сайт.


ДЕФИНИЦИИ

8. В настоящите Общи условия се ползват следните дефиниции:

    8.1 „Ползвател/клиент” – лице на или над 18 г, което е сключило договор за покупко - продажба от разстояние през www.zahlapeto.bg като използва платформата по какъвто и да е начин, включително но не само като я разглежда, прави поръчки през нея, купува, връща стоки и извършва всякакви други действия чрез нея.

     8.2 „Акаунт” – раздел от платформата на www.zahlapeto.bg, формиран от имейл адрес и парола, който позволява на ПОЛЗВАТЕЛЯ да изпрати Поръчка и който съдържа информация относно ПОЛЗВАТЕЛЯ и историята на някои от действията му в платформата (поръчки, откази, съобщения и др.);

     8.3 „Стока” – всеки предмет на договор за покупко-продажба, сключен между ПОЛЗВАТЕЛ и ТЪРГОВЕЦ през платформата на www.zahlapeto.bg;

   8.4 „Договор” – представлява сключения от разстояние договор между ТЪРГОВЕЦА И ПОЛЗВАТЕЛЯ за покупко - продажба на стоките през платформата, неразделна част от който са настоящите общи условия за ползване;

    8.5 „Спецификации” – всички характеристики и/или описания на Стоките, така както са посочени в описанието им;

    8.6 „Въпрос” – форма на обръщение към ТЪРГОВЕЦА с цел да се получи информация относно дадени продукти;

    8.7 „Отговор” – писмена информация, която е предадена на ПОЛЗВАТЕЛЯ, който е задал уточняващ въпрос;

   8.8 „Потребителското име” е името, с което ПОЛЗВАТЕЛЯ се регистрира в платформата на www.zahlapeto.bg; уникален код и име от букви, цифри и знаци, посредством който той се индивидуализира;

    8.9 „Имейл“ или „email” означава електронната поща, която се предоставя от ПОЗВАТЕЛЯ за осъщестяване на кореспонденция;

   8.10 „Спорове“ са всички неразбирателства, оплаквания, съдебни спорове, уговорки и/или други такива противоречия между ТЪРГОВЕЦА И ПОЛЗВАТЕЛЯ, произтичащи тези Общи условия или от използването на стоката, или от всеки приложим закон;

   8.11 „Платформа” е цялостен продукт, който дава възможност на ПОЛЗВАТЕЛИТЕ да получават достъп до разнообразна информация чрез хипервръзки към ресурси, разположени на сървъра на Собственика или на други сървъри извън контрола на последния.

   8.12 „Поръчка” – електронен документ, представляващ комуникационна форма между ТЪРГОВЕЦА И ПОЛЗВАТЕЛЯ, чрез който ПОЛЗВАТЕЛЯ заявява през платформата, намерението си за купуване на Стоки от Платформата.

    8.13 „Продукт(-и),” – всеки предмет или стока на договор за покупко - продажба, сключен между ТЪРГОВЕЦА И ПОЛЗВАТЕЛЯ през платформата.

    8.14 “www.zahlapeto.bg” (http://zahlapeto.bg) e уебсайт – виртуалeн информационен ресурс в Интернет пространството, администриран от “Фешън шоп” EООД, ЕИК 205343656, със седалище и адрес на управление: гр. София, жк Стрелбище, бл.4, вх.Б.


ОБЩИ УСЛОВИЯ

9. www.zahlapeto.bg не носи отговорност при следните случаи:

  • За вреди, причинени от некоректно поведение на трети лица, ползващи интернет сайта;
  • За всички вреди, причинени на ПОЛЗВАТЕЛИТЕ при ползване на платформата;                
  • Ако ПОЛЗВАТЕЛЯТ забрави своя личен профил отворен на компютър или по какъвто и да било друг начин разреши и/или допусне да бъде ползван от трети лица, злоупотребили с регистрацията и акаунта му;
  • За вредите, настъпили при липса или прекъсване на достъпността до интернет сайта www.zahlapeto.bg, независещи от екипа.

10. За да пазарува и ползва всички услуги на Онлайн магазина на ТЪРГОВЕЦА, не е необходимо ПОЛЗВАТЕЛЯТ да се регистрира, но за осъществяване на доставката ще бъдат необходими следните данни, предоставени от клиента: име и фамилия, имейл адрес, телефонен номер, адрес за доставка.

11. Можете да изберете и вариант с доброволно регистриране на клиентски профил като за целта, трябва да попълните и потвърдите верността на данните посредством регистрационната форма. Чрез създаването на клиентски профил, регистрираното лице изразява съгласието си с настоящите Общи условия за обслужване и ползване на интернет магазина.

12. Регистрацията изисква ПОЛЗВАТЕЛЯТ да предостави коректно своите данни, които включват: име и фамилия, адрес, телефон, е-mail адрес и парола, при необходимост данни на юридическо лице за издаване на фактура.

13. При некоректно посочени данни ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото да анулира създаденият профил.

14. Личните данни, които "Фешън шоп" ЕООД получава при регистрацията или при сключване на договор за продажба без регистрация, ще бъдат използвани единствено за обслужване на клиентите - приемане и изпълнение на поръчки и връзка с клиентите, както и в случай на възникнали проблеми, свързани с поръчката.

15. "Фешън шоп" ЕООД изпълнява изискванията на Закона за защита на личните данни и отговаря за защита на информацията на клиента, станала му известна по повод на сключване на договора от разстояние, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

16. С приемането на Общите условия, клиентът се съгласява информацията за него да бъде съхранявана и обработвана по предвидения в закона ред, както и се съгласява личните му данни, обявени в клиентския му профил в www.zahlapeto.bg, да бъдат използвани от "Фешън шоп" ЕООД за целите на приемане и изпълнение на поръчките и за връзка с него.

17. "Фешън шоп" ЕООД се задължава да не разкрива личната информация за клиента и да не предоставя събраната информация на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

  • получило изричното съгласие на клиента при регистрацията или в по-късен момент;
  • информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;
  • други посочени в закона случаи.

18. С регистрацията си в електронната платформа и при изрично заявено желание от страна на клиента/ползвателя, последният се съгласява на обявения от него е-mail адрес, да му бъдат изпращани лични, рекламни или други търговски съобщения от "Фешън шоп" ЕООД.


ЦЕНИ И ПЛАЩАНЕ

19. В платформата на www.zahlapeto.bg, съгласно чл.47 от ЗЗП, на всеки продукт са посочени: наименование на артикул, марка и модел, основни функционалности и характеристики; крайна цена на продукта в лева, цена за доставка или включването на цената на доставката в крайната цена на продукта.

20. ТЪРГОВЕЦЪТ предоставя по своя преценка допълнителна потребителска информация, за по-пълна информираност на ПОЛЗВАТЕЛЯТ при избора на покупка.

21. ТЪРГОВЕЦЪТ запазва правото си да променя цените без да уведомява предварително потребителите. ПОЛЗВАТЕЛЯТ или крайния Получател заплаща цената, валидна в момента на поръчката.

22. ТЪРГОВЕЦЪТ запазва правото си да прекрати, промени, разшири или да се прустанови за постоянно, по всяко време провеждана АКЦИЯ-ПРОМОЦИЯ, ако има такава, като обяви това публично на сайта www.zahlapeto.bg.

23. Техническата информация и спецификациите на уредите в сайта е предоставена от производителя, за чиято достоверност ТЪРГОВЕЦЪТ не отговаря и не носи отговорност.


ПРОЦЕДУРА ЗА ПОРЪЧКА НА СТОКИ

24. ПОЛЗВАТЕЛЯТ може да закупи стоки онлайн от www.zahlapeto.bg след като избере продукта или влезе в профила си през използвана връзка «Вход» с e-мail адрес/потребителско име и парола.

25. ПОЛЗВАТЕЛЯТ избира конкретен продукт чрез кликване върху бутона «КУПИ» достъпен при преглед на продукта. Натискането на този бутон записва избрания продукт във виртуална потребителска кошница.

26. ПОЛЗВАТЕЛЯТ може да разглежда съдържанието на кошницата, да добавя нови продукти или да премахне вече добавени.

27. ПОЛЗВАТЕЛЯТ потвърждава поръчката си чрез натискане на бутона «ПРОДЪЛЖИ». В случай, че не добави нови данни за адрес на доставка или на друг Получател, ТЪРГОВЕЦЪТ приема по подразбиране адреса за доставка, посочен в данните при регистрацията.

28. ПОЛЗВАТЕЛЯТ задължително потвърждава, че се е запознал с Общите условия и ги приема, в противен случай не може да завърши своята поръчка.

29. Договорът за продажба от разстояние между ТЪРГОВЕЦА и ПОЛЗВАТЕЛЯ се счита за сключен от момента на писмено или устно потвърждаване на конкретната поръчка, от което произтича задължение за плащане от ПОЛЗВАТЕЛЯТ за закупената от него стока онлайн.

30. При успешно направена поръчка ПОЛЗВАТЕЛЯТ получава съобщение на посочения от него в регистрацията e-mail адрес с подробни данни за направената поръчка: номер на поръчка, избрани продукти, единична стойност, цена за доставка, обща стойност на поръчката, адрес за доставка.

31. При некоректно попълнени данни на ПОЛЗВАТЕЛЯ или краен Получател, ТЪРГОВЕЦЪТ ще анулира постъпилата поръчка, с което автоматично се прекратява Договора за продажба от разстояние.

32. След постъпване на поръчката, ТЪРГОВЕЦА  задължително се свързва с ПОЛЗВАТЕЛЯ за потвърждаване и уточняване на детайли относно изпълнението на поръчката и доставката. Поръчки направени в неработни дни и официални празници служител на ТЪРГОВЕЦА се свързва с ПОЛЗВАТЕЛЯ в първия работен ден.

33. При изчерпана наличност или невъзможност да бъдат произведени, на поръчани продукти ТЪРГОВЕЦЪТ задължително уведомява ПОЛЗВАТЕЛЯ, като уточнява допълнителни възможности за поръчка и приблизителен срок на доставка.


МЕТОДИ НА ПЛАЩАНЕ

34. ПОЛЗВАТЕЛЯТ има възможност за избор да заплаща поръчаната стока чрез:

        1. Наложен платеж или паричен превод - заплащате стойността на вашата покупка и транспортните разходи на спедитора, който сте избрали в момента на получаване на пратката. Ние изпращаме вашите поръчки с Наложен платеж чрез Пощенски паричен превод, посредством куриерска фирма Еконт Експрес, която е лицензиран пощенски оператор. Съгласно чл.3 ал.1 от HAPEДБA № H-18/2006 г. зa peгиcтpиpaнe и oтчитaнe нa пpoдaжби в тъpгoвcĸитe oбeĸти чpeз фиcĸaлни ycтpoйcтвa, отпада изискването от издaвaнe нa фиcĸaлнa ĸacoвa бeлeжĸa oт фиcĸaлнo ycтpoйcтвo (ФУ), ĸoгaтo плaщaнeтo ce извъpшвa чpeз пoщeнcĸи пapичeн пpeвoд, извъpшeн чpeз лицeнзиpaн пoщeнcĸи oпepaтop зa извъpшвaнe нa пoщeнcĸи пapични пpeвoди пo cмиcълa нa Зaĸoнa зa пoщeнcĸитe ycлyги. Затова когато заплащате сумата на Наложения платеж, Еконт Експрес издава Разписка за пощенски превод на стойността на дължимата сума. Тази разписка е законово признат документ освобождаващ търговеца от задължението да издава фискални касови бележки. Запазете разписката за пощенски превод, заместваща фискалният касов бон в случай, че решите да се възползвате от правото си на отказ и върнете обратно получената от вас поръчка в законоустановения срок.

         2. По банков път по сметка на ТЪРГОВЕЦА - ако сте избрали този начин на плащане, трябва да преведете стойността на покупката Ви и транспортните разходи по нашата банкова сметка предварително, а изпращането на закупените от Вас продукти става след постъпване на плащането в нашата банкова сметка - това може да отнеме 2-3 работни дни.


ДОСТАВКА – НАЧИНИ И СРОКОВЕ

35. Доставки се извършват на географската територия на Република България и Европейския съюз.

36. Доставката ще бъде изпратена от нас чрез куриер най-късно на следващия работен ден и ще бъде доставена до офиса на куриера в рамките на 1 работен ден или на посочения от вас адрес за доставка в рамките на 1 до 3 работни дни, в зависимост от графика на обслужване на доставки за съответното населено място, като срокът може да бъде удължен през почивни дни, официални празници и/или други обективни причини.

37. В случай, че не се намирате на посоченият от Вас адрес, доставката може да бъде осъществена чрез предаване на Ваш близък или съсед, или да се свържете с нас, за да бъде доставена в друг час или на друг адрес, като в този случай ПОЛЗВАТЕЛЯ заплаща допълнително направените разноски по доставката.


ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

38. "Фешън шоп" ЕООД се задължава да достави поръчаната стока в уговорения срок и на уговорената цена. "Фешън шоп" ЕООД се освобождава от задължениео да достави поръчана стока при посочени неверен адрес или телефонен номер.

39. "Фешън шоп" ЕООД НЕ носи отговорност за каквото и да е забавяне или невъзможност да изпълни задълженията си, при възникването на обстоятелства извън контрола на "Фешън шоп" ЕООД.


РЕКЛАМАЦИЯ И ОТКАЗ ОТ ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА ОТ РАЗСТОЯНИЕ

40. При получаването на стоката, ПОЛЗВАТЕЛЯТ/ПОЛУЧАТЕЛЯТ е длъжен незабавно да я прегледа, и в случай, че констатира видими недостатъци като: нарушена цялост на опаковката, козметични транспортни дефекти, липса на придружаващи аксесоари, липса на придружаващи документи /който и да е от изискваните от българското законодателство/, незабавно да информира лицето, извършващо доставката.

41. В случай, че са налични дефекти или установени липси в окомплектовката, в присъствие на куриера или лицето извършващо доставката, се съставя констативен протокол като ПОЛЗВАТЕЛЯТ/ПОЛУЧАТЕЛЯТ отказва да получи пратката.

42. В случай, че ПОЛЗВАТЕЛЯТ/ПОЛУЧАТЕЛЯТ не направи оглед на получената стока и не предяви незабавни претенции, стоката се смята за одобрена, и потребителят губи право да претендира на по-късен етап.

43. В случай, че ПОЛЗВАТЕЛЯТ е избрал по собствено желание куриерска фирма, с която ТЪРГОВЕЦЪТ няма договорни отношения за доставка на своята поръчка или е възложил на такава връщане на стоката обратно към ТЪРГОВЕЦА, рискът от загуба или повреда на стоката е изцяло за сметка на ПОЛЗВАТЕЛЯ съгласно чл.103 ал.2 от ЗЗП. ПОЛЗВАТЕЛЯТ отправя претенции към избраният от него превозвач.

44. ПОЛЗВАТЕЛЯТ, който има качество на потребител по смисъла на ЗЗП, има право на основание чл.50 от ЗЗП да се откаже от сключения договор от разстояние без да дължи неустойка или обезщетение в срок от 14 дни, считано от датата на получаване на стоката, съгласно чл.50 т.2а,б.

45. ПОЛЗВАТЕЛЯТ информира писмено ТЪРГОВЕЦА за решението си да се откаже от договора за продажба преди изтичането на 14-дневния срок по чл.50 от ЗЗП, а ТЪРГОВЕЦЪТ изпраща на ПОЛЗВАТЕЛЯ незабавно потвърждение на получено заявление за отказ от договор за продажба.

46. ПОЛЗВАТЕЛЯТ връща стоката на ТЪРГОВЕЦА в 14-дневен срок от предявяване на претенцията и заплаща транспортните разходи за връщане на стоката по чл.55 ал.2 от ЗЗП. Крайният срок за връщане на стоката обратно на ТЪРГОВЕЦА е преди изтичането на 14-дневния срок.

47. ТЪРГОВЕЦЪТ възстановява заплатената сума от ПОЛЗВАТЕЛЯ за закупения продукт, с изключение разходите за доставка /ако е имало такива/, в 14-дневен срок, считано от датата на уведомяване за решението на ПОЛЗВАТЕЛЯ да се откаже от договор за продажба, като използва същото платежно средство, използвано от ПОЛЗВАТЕЛЯ като приспада от сумата таксите. При неспазване на срока за връщане на стоката от ПОЛЗВАТЕЛЯ, ТЪРГОВЕЦЪТ задържа възстановяването на заплатената сума.

48. На основание на чл.55 ал.4 от ЗЗП ТЪРГОВЕЦЪТ възстановява на ПОЛЗВАТЕЛЯ намалена стойност на закупената стока. ТЪРГОВЕЦЪТ отбива от заплатената сума 10(десет) процента и възстановява на ПОЛЗВАТЕЛЯ остатъчната стойност, с изключение разходите за доставка, когато стоката е в лош търговски вид /нарушена или липсваща опаковка/;

49. ТЪРГОВЕЦЪТ не възстановява разходи за доставка, ако ПОЛЗВАТЕЛЯТ доброволно е избрал различен доставчик от предлаганите от ТЪРГОВЕЦА, с които има договорни отношения.

50. Преките разходи по връщането на стоката са за сметка на Ползвателя/Клиента.

51. Ползвателят/Клиентът може да попълни и изпрати формуляр за упражняване право на отказ на електронен адрес office@zahlapeto.bg, да заяви това свое желание на телефон 0876 636 676 или чрез друго недвусмислено заявление за отказ на нашия уебсайт или електронен адрес.

52. За да бъде спазен срока за отказ от договора, е достатъчно Клиента да изпрати съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора (14 дни от получаването на стоката).

53. При упражняването право на отказ, стоката трябва да бъде върната без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 (четиринадесет) дни след деня, в който Клиента е информирал "Фешън шоп" ЕООД за отказа си от договора. Срокът се счита за спазен, ако Клиента изпрати обратно стоката преди изтичането на 14-дневния срок. Стоката следва да бъде върната на адрес: гр. София, ж.к. Младост 1, бл.30, вх.В или на посочения от "Фешън шоп" ЕООД офис на куриера, в запазена оригинална опаковка и с ненарушена цялост: - дрехата не е носена, прана, гладена, скъсана или третирана по какъвто и да е начин, запазени са всички етикети(ако е имало такива), опаковка (ако е имало такава); - детската играчка няма следи от употреба, не е надраскана или счупена , опаковката е запазена и здрава.


ГАРАНЦИЯ

54. ТЪРГОВЕЦЪТ предоставя на ПОЛЗВАТЕЛЯ стока, която съответства на договора за продажба

55. Документите следва да бъдат съхранявани, в продължение на посочения гаранционен период.

56. Законовата гаранция не важи в следните случаи: - изтичане на срока на законовата гаранция; - механична повреда на стоката, причинена от страна на Клиента; - използването на стоката при условия, които не отговарят на естестваната й среда, поради влажност, химически или механични въздействия; - повреда на стоката, причинена от наводнение, пожар или други форсмажорни обстоятелства.


СНИМКИ И ОПИСАНИЕ НА АРТИКУЛ

57. Изрично се забранява копирането на снимки и/или текст, поставянето им в други уеб сайтове и/или онлайн магазини без писменото съгласие на представител на дружеството, или без поставянето на текст, посочващ кой е източника на снимката/текста ( Източник: онлайн магазин за детски дрехи и детски играчки zahlapeto.bg)


ПРАВНО РЕГУЛИРАНЕ

58. В случай, че някое от условията на настоящите Общи условия за ползване стане невалидно по силата на съдебно решение, останалата част от Общите условия остава в сила.

59. Възникналите спорове и разногласия относно действието на настоящите Общи условия за ползването на сайта се решават чрез преговори между страните.

60. Постигнатите договорености се оформят в писмена форма;

61. Всички спорове, породени от действието на настоящите Общи условия за ползването на сайта или отнасящи се до тях, включително споровете, породени или отнасящи се до тяхното тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване ще бъдат разрешавани от Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата съобразно с неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения или ще бъдат разрешавани според действащото българско законодателство.

            Настоящите Общи условия са приети с решение на Общото събрание и влизат в сила за ПОЛЗВАТЕЛИТЕ считано от 08.11.2019 г.


Желаем ви приятно пазаруване в нашия онлайн магазин за детски дрехи и детски играчки

Партньорски сайт с богат избор на Спортни стоки


Всички права запазени zahlapeto.bg | Онлайн магазин за детски стоки | Детски дрехи | Бебешки дрешки | Детски играчки |